Privacyverklaring

W2N Engineers, gevestigd aan de Dopheide 2, 9202 PB te Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Definities

 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
  b. Gebruiker: iedere gebruiker van de diensten van W2N Engineers (hierna W2N);
  c. Verantwoordelijke: 
W2N Engineers
Dopheide 2
9202 PB Drachten
telefoonnummer: 0512 544 888 
e-mailadres: drachten@w2n.nl
Kvk nummer: 59819588

d. Website: www.w2n.nl 

Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt

 1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe W2N de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
  2. De persoonsgegevens die door W2N worden verwerkt zijn onder andere:
  – Voor- en achternaam
  – E-mailadres
  – Telefoonnummer
  – En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk aan W2N worden verstrekt. 

Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. W2N verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens aan W2N heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met W2N of door het invullen van het contactformulier.
 2. W2N gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan het kantoor heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is. 

Artikel 3 Delen van persoongegevens met derden

W2N verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Artikel 4 Verwijzingen naar andere websites

Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. W2N is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites.

Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. De Gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door W2N en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende Gebruiker een verzoek bij het kantoor kan indienen op de persoonsgegevens die het kantoor van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.
  2. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar kunt u sturen naar drachten@w2n.nl.
  3. W2N zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker.
  4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Gebruiker is gedaan, vraagt het kantoor eerst om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
  5. Voorts wijst het kantoor de Gebruiker erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor het contact met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6 Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

W2N bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij W2N op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7 Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

W2N heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via drachten@w2n.nl.

Artikel 8 Wijzigingen in de Privacyverklaring

W2N behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Privacyverklaring adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 11 september 2019.

Artikel 9 Het toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen de Gebruiker en W2N worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

W2N engineers

Dopheide 2
9202 PB  Drachten

0512 544888
drachten@w2n.nl

W2N engineers bouwkundig ingenieursbureau

W2N engineers is een bouwkundig ingenieursbureau met een multidisciplinaire expertise. Jaarlijks realiseren we zo’n 3.000 bouwprojecten variërend van groot- tot kleinschalig. Onze adviezen zijn fundamenteel. Doordacht vanuit een brede bouwkundige optiek. En daardoor sterk bepalend voor de voortgang en het welslagen van >>> lees meer

 
Button